100%

Category: Digital Marketing

Tony Pham

Giới thiệu OpenAI – ChatGPT

I. Giới thiệu OpenAI – ChatGPT ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện bằng công nghệ transformer và được phát triển bởi OpenAI. Nó có khả năng...

Read More »