100%

Tương tác (Engagement)

Khách hàng tiềm năng đã biết đến bạn, họ biết bạn là ai, bạn cung cấp gì… nhưng họ chưa đủ tin tưởng để thực hiện mua hàng từ bạn!